Month: January 2024

โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโลก การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างแม่นยำและทันท่วงทีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง Cath Lab หรือ Cardiac Catheterization Laboratory คือ ห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด โดยแพทย์จะทำการใส่สายสวนเข้าไปยังหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดอื่นๆ ในร่างกาย เพื่อถ่ายภาพหรือตรวจการทำงานของอวัยวะนั้นๆ โดยใช้รังสีเอกซ์ Cath Lab เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่สำคัญในการวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน…